Maths  1-2 written
subtraction

 Name:_________________

 

 

fifteen - four = _____ sixteen - three = _____

 

seventeen - five = _____ sixteen - six = _____

 

twenty - five = _____ eighteen - four = _____

 

thirteen - nine = _____ nineteen - seven = _____

 

twelve - eleven = _____ thirteen - five = _____

 

 fiveteen - two = _____ twenty - ten = _____

copyright


 

-------------------------------------------- back---------------------------------------------